Vilkår

Vilkår for bruk av bybox som oppbevaring og hjemleveringstjeneste.

1. Om avtalevilkårene

Avtale vilkårene under gjelder for forbrukere og småbedrifter (heretter omtalt som “Forbruker” eller “Avsender” for den som ta Bybox i bruk og “Mottaker” for angitt mottaker av pakken)

Tjenesten leveres av shop&drop Kristiansand Org: 922359008  (heretter omtalt som “Bybox” eller “Leverandøren ”).

Oppdaterte og til enhver tid gjeldende avtalevilkår er tilgjengelig bybox.no/vilkår. Vilkårene kan endres uten nærmere varsling. Vilkårene gjelder på tvers av mulige kanaler og websider.

2. Om tjenesten

Bybox er en oppbevaringsboks med frakttjeneste hvor bybox sine bud henter opp pakker fra et eller flere distribusjonsenhet i sentrum for så å levere hjem til sluttkunden.

Ved bruk inngår kunden en avtale regulert av disse vilkårene. Avtalen gjelder for bybox som Tjenesteyter og Kunden . Valgt tjeneste fremkommer tydelig gjennom avtalt prosess.

 

3.Bybox hjemleveringstjenesten

Forbruker kan benytte seg av Bybox til hjemlevering av gods alle dager kl 12:00-1600 untattt søndag, så frem det er bokser ledig.

Normal leveringstid for pakker fra sentrum til leveringsted (se dekningskart) herunder hjem er 1-4 timer.

3a.) Levert hjem

Ved bruk av hjemleveringstjenesten oppfordres kunden eller andre famille medlemmer til å være fysisk tilstede når pakken leveres (i mellom kl. 16:00 – 20:00). Forbrukeren vil bli varslet på SMS før ankomst og Leverandør er pliktig til å få leveransen bekreftet via SMS.

3b.) Levert til nabo

Ved bruk av “levert til nabo” skal nabo eller andre i samme bysone (se bysonene her), heretter omtalt som “Mottaker” varsles.

Mottakers Navn, adresse og tlf skal i tillegg gjengis korrekt iht. punkt 5) ved registrering. Det ligger i Forbrukers ansvar å gjøre Mottaker kjent med levering i forkant. Forbruker gir da Mottaker fullmakt til å bekrefte leveransen med SMS på forhåndsregistrert telefon nummer.

Mottaker påtar seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av sendinger som oppstår etter bekreftet levering.

3c.) Levert på avtalt plass ved ditt hjem

1. Definisjon

Avtalt leveringssted er en tjeneste (videre omtalt som "Tjenesten")hvor Forbrukeren etter avtale med Bybox godkjenner levering av sendinger til seg eller medlemmer i sin husstand på et avtalt fast sted ved hjemmet (videre omtalt som "avtalt sted")

 

2. Avtale

Forbruker må inngå skriftlig avtale om Tjenesten. Dette gjøres ved å skriftlig registrere seg ved bruk av Bybox. Ved inngåelsen av avtalen kan Forbruker også melde inn andre på samme adresse som Mottaker.

Ved å inngå avtale om Tjenesten aksepterer Forbruker vilkår for Avtalt leveringssted hjemme, herunder bl.a. følgende:

 • Leverandør kan lovlig og uten hinder levere sendinger på ditt avtalte sted.

 • Forbruker/Mottaker påtar seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av sendinger som oppstår etter levering på det avtalte stedet.

 • Leverandørens melding til mottaker om at sendingen er levert på fast sted likestilles med og erstatter mottakers kvittering for mottatt sending.

 • Leverandør sender informasjon om Tjenesten og pakken på Mottakers forhåndsregistret telefon nummer.

 

Inngått avtale trer i kraft umiddelbart ved registrering

 

3. Leveringssted og -tid

Fast leveringssted må være på Mottakers tomt, på bakkenivå og lett tilgjengelig for Leverandøren eller sjåfør. Lett tilgjengelig innebærer at det avtalte stedet ikke kan være innenfor låst dør/port og det må være måkt for snø osv.

Avtalt sted angis og detaljeres nærmere som en del av avtaleinngåelse. Beskrivelsen må være av en slik karakter at det er mulig å finne stedet. Beskrivelsen vil være tilgjengelig for alle sjåfører.

Levering vil normalt skje mandag–lørdag innenfor tidsrommet  kl. 16.00–20.00.

 

4. Varsling

Når sendingen er levert på det faste stedet, sender Leverandøren en sms med bilde av pakken og stedet til Mottaker om at pakken er levert.

 

4. Bybox oppbevaringstjenesten

Forbruker kan benytte seg av Bybox til oppbevaring alle dager untattt søndag kl 09:00-1600, så frem det er bokser ledig.

Oppbevarte pakker skal hentes seinest kl. 16:00 samme dag.

Det sendes ut påminnelse per SMS kl. 15:30 til forbruker av oppbevaringstjenesten.

4a.) Om ikke pakken hentes

Blir den forsøkt levert til folkeregistret adresse samme dag. Dersom Leverandøren ikke lykkes med å levere pakken på folkeregistrert adresse, vil Leverandøren forsøke å kontakte avsender for å finne årsaken og eventuelt avtale alternativ levering.

4b.) Om Leverandør ikke lykkes med å kontakte forbruker

Forbruker må selv avtale henting av sitt gods ved vår terminal ved å kontakte kundeservice seinest 48timer.

Om ikke pakken blir hentet innen 48timer vil pakken bli sendt som ordinært pakke med Postens leveringstjeneste mot postoppkrav til folkeregistret addresse om ikke annet er avtalt i mellom Leverandør og Forbruker.

Leverandøren frasier seg all ansvar for pakkens innhold mht. ferskvare, temperatursensitive gods eller lignende ved lagring av gods uten forhåndsavtale.

 

 

5.Vekt og mål

Pakken, godset eller posene skal samlet veie mindre enn 15 kg.

Pakken, godset eller posene skal samlet være mindre enn HxBxL, 55x45x35 cm.

Skal forbruker sende eller oppbevare flere, større pakker, gods eller poser enn dette, er det nødvendig å ta i bruk flere bokser.

 

 

6. Forbrukers forpliktelser

Som bruker av tjenesten forplikter du å oppgi riktig informasjon om varen som ønskes sendt.

6a) Oppgi riktig informasjon om varen som ønskes sendt/oppbevart

Følgende informasjon om varen som ønskes sendt skal gis:

 • Korrekt navn, telefon og fullstendig adresse om pakken skal oppbevares eller leveres til og informasjon om avsenders adresse f.eks utfordrende fremkommelighet til leveranse sted/område.

 • Hvilken mottaker pakken skal sendes til, herunder korrekt navn, adresse og mobilnummer

 • Korrekt vareverdi på sendte vare(r). Benyttes i forbindelse med eventuell utbetaling av erstatning, hvor vareverdien da må kunne dokumenteres

 

6b) Pakken som sendes er i overensstemmelse med våre produktvilkår

Pakken som sendes skal oppfylle følgende vilkår:

 • Pakken skal ikke inneholde gods som er ulovlig, farlig eller på annet vis uhensiktsmessig å fraktes med tjenesten, herunder, men ikke avgrenset til:

 • Temperatursensitivt gods

 • Kjemikalier, eksplosiver og brannfarlige stoffer eller annet farlig gods

 • Levende dyr

 • Våpen og ammunisjon, samt replika av disse

 • Etterlikninger av granater, miner, eksplosive innretninger, røykbomber og liknende

 • Ulovlige stoffer, substanser

 • Uemballasjert matvare

 • Pakken skal være forsvarlig pakket for å tåle transport, herunder bl.a. fall på opp til 1 meter

 

 

7. Leverandørs forpliktelser

Følgende forpliktelser gjelder for Leverandøren overfor avsenderen:

 • Leverandøren skal bekreftes overfor avsenderen at pakken er levert gjennom SMS.

 • Leverandøren skal frakte pakken til mottaker iht. avtale

 • Dersom Leverandøren ikke lykkes med å levere pakken på avtalt adresse, vil Leverandøren forsøke å kontakte avsender for å finne årsaken og eventuelt avtale alternativ levering.

 • Leverandøren kan nekte å oppbevare og levere pakke dersom denne bryter med øvrige produktkriterier angitt i disse vilkårene. Leverandør skal kontakte Avsender for mer informasjon om hvorfor pakken ikke ble levert for å se om det er grunnlag for et nytt leveringsforsøk.

 • I tilfeller der leveringsoppdrag ikke kan gjennomføres og Avsender ikke har brutt vilkårene blir avsender kontaktes av kundeservice senest 24 timer etter leveringsforsøket. Dersom årsak til feilet levering er grunnet brudd på vilkår vil Leverandøren kunne avgjøre om kunden skal få refundert fraktverdien eller ikke, eller tilbakeholde godset, avhengig av årsak og situasjon. Det kan ta inntil 3 dager før verdien tilbakeføres til avsender.

Forhold leverandøren ikke er ansvarlig for:

 • Det påhviler avsenderen å sjekke at pakken er forsvarlig emballert, og eventuelle skader under transporten som skyldes mangelfull emballering er avsenderens ansvar

 • Leverandøren er kun en tjenesteleverandør for frakten, og kan ikke holdes ansvarlig for andre parters håndtering av forespørsler/krav om bytte, heving, refusjon e.l.

 • Leverandør er ikke ansvarlig av følgeskader.

 

 

7. Betaling

Tjenesten er gratis i pilotperioden 06juli2020 tom. 18juli2020.

8. Kundeservice

Spørsmål vedrørende tjenesten og eventuelle spørsmål til status på sendingen kan rettes til

 

 

9. Erstatning for tap, skade eller forsinkelse

Leverandørens ansvar for en pakke inntrer når pakken er plassert i distribusjonsenheten og frem til avtalt leveringspunktet av Leverandørens bud.

Leverandørens ansvar for en pakke opphører når sendingen er:

 • Utlevert til Mottaker med bekreftet SMS

 • Utlevert til Mottakers rådighet på et forhåndsavtalt adresse som denne har oppgitt, bekreftet med SMS

 • Stilt til Mottakers rådighet på en avtalt plass som avsender har oppgitt (se mer under punkt 3c.)

 • Avsender har fått erstatning for tapt eller skadet forsendelse

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold, senest 7 dager etter forsendelsen fra avsender.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som oppstår som konsekvens av det man må kunne forvente gjennom normal transporthåndtering, herunder, men ikke avgrenset til:

 • Feil eller forsømmelse fra den skadelidtes side

 • Sendingens beskaffenhet

 • Mangelfull emballasje

 • Forhold og følger som Leverandøren ikke kunne unngå eller avverge (Force majeur).

Tjenesten er ikke godt egnet for frakt av knusbare gjenstander som glass, speil o.l. Som er sensitivt for små vibrasjoner, fall o.l. som kan oppstå i en normal transportkjede. Pakkens emballasje må bl.a. tåle fall på 1meter. Dersom pakkene er godt nok emballert kan imidlertid slike gjenstander også sendes med tjenesten ved avtale.

Leverandøren er ikke pliktig å yte erstatning ved forsinkelser utover normal fremsendingstid. Ved vesentlige forsinkelser, minimum 1dag fra leveringstidspunkt eller mer, kan Leverandøren imidlertid erstatte verdien etter nærmere avtale med avsender.

 

Pakker sendt med tjenesten er dekket av en forsikring på opp til kr 1500. Dersom pakken forsvinner eller blir ødelagt på vis utover det som kan forventes av normal transport, kan avsender få refundert vare verdi på opp til kr 1500. For at Leverandøren skal utbetale forsikring må avsender kontakte Leverandørens kundeservice og oppgi relevant informasjon om pakken, herunder, men ikke avgrenset til

 • Dokumentasjon på vareverdi i form av kjøpskvittering eller salgsannonse

 • Ved mangelfull, manglende eller tvil om autentiteten til dokumentasjon på vareverdi, kan leverandør legge til grunn rimeligste kostnad for en lik eller tilsvarende vare fra prisjakt, finn.no eller liknende sider. Dokumentasjon på at pakken var forsvarlig emballert, herunder bilder mm.

 • Leverandør erstatter som hovedregel ved tap/mistet den samme varen fra samme butikk iht. gyldig kvittering.

 • Leverandør er ikke erstatningsansvarlig for tap lidt der av sender har sendt kontanter, bankkort, smykker, gjenstand med affeksjonsverdi, sjekker eller annet som direkte eller indirekte kan benyttes til å realisere et pengebeløp som erstatning.

 • Bybox oppbevaring og hjemleveringstjenesten egner seg ikke til verdipostsending.

 

 

Leverandør er ikke pliktig å erstatte verdi med maksimalt kr 1500,- per pakke.

 

 

10. Ekskludering fra tjenesten

Bybox kan ved mistanke om forsettlige, vesentlig eller gjentatte misbruk ekskludere personer fra tilgang til vår tjeneste.

Eksempler kan være gjentatte henvendelser fra brukere med klager på brudd på kjøpsloven, politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd ovenfor andre brukere eller ovenfor Bybox sine vilkår. Forhold som indikerer at det foreligger alvorlige og kritikkverdige forhold hos forbrukeren, og hvor videre bruk kan medføre betydelige problemer for eventuelle interessenter kan også føre til utestengelse.

Ved henvendelser fra politiet, toll myndighetene eller andre offentlige myndigheter, vil Bybox adminstrasjonen kunne videreformidle informasjon som er lagret på aktuell brukerkonto. Dette gjelder også for varene som skal sendes eller oppbevares i distribusjonsnettverket bybox.

Ekskludering kan medføre at forsendelser blir avbooket eller stoppet. Det gis ikke refusjon ekskludering etter forsettlige regelbrudd.

 

11. Revisjon

Oppdatert per 1.juli.2020